วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่3

แผนการสอน
1.จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และการบูรณาการ จากเนื้อหา15หน่อยการเรียนใช้เวลา16สัปดาห์ๆ4ชั่วโมง รวม60ชั่วโมงโดยแบ่งเนื้อหาการสอนดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: